Retningslinjer trener/lagleder

Godtgjørelser trener/lagleder

 • Barne- og ungdomshåndball: Ingen økonomisk godtgjørelse.
 • Får Vågå IL genser.

Funksjonsbeskrivelser trener, lagleder og foreldrekontakt

Hvert lag/treningsgruppe skal ha minimum en trener. I tillegg har lag i lagidrettene en lagleder og eventuelt en foreldregruppe med en eller flere foreldreressurser. Når lag eller en treningsgruppe drar samlet på cup, så skal det utnevnes en eller flere reiseledere. Retningslinjer for reiseleder, se vedlegg i klubbhåndboka (s. 26).

Trener

Trenerne er ansvarlige for oppfølging av sitt lag. Trenerne sin kontaktperson er sportslig leder/trenerutvikler i hver undergruppe. Se overordnet sportslig plan for trenerstige.

Oppgaver
 • Sette opp sportslige og sosiale mål for laget foran hver sesong i samsvar med idrettslagets sportslige plan.
 • Planlegge trening i samsvar med aktivitetsplan/terminliste og idrettslagets sportslige plan.
 • Lede treningene i samarbeid med eventuelt andre trenere/hjelpetrenere.
 • Møte i god tid til trening og kamp.
 • Ha dialog og samarbeid med foreldre.
 • Lede laget under kamper og turneringer.
 • Bidra i trenergruppen og møte på trenerforumene i regi av idrettslaget.
 • Følge gjeldende regelverk fra Norges håndballforbund.
 • Sette seg inn i barneidrettsbestemmelsene og retningslinjene for ungdomsidrett fra Norges idrettsforbund.
 • Sette seg inn i idrettslagets verdigrunnlag og retningslinjer for utøvere/spillere og trenere.
 • Se til at både egen og utøvernes/lagets opptreden er i samsvar med idrettslagets verdier og retningslinjer.
 • Være oppdatert på informasjon fra styret.
 • Representere idrettslaget på en god måte.

Lagleder

Laglederen er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/treningsgruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne. Hvert lag bør ha en foreldreressurs/gruppe for å avlast arbeidsmengden til lagleder.

Oppgaver
 • Ajourføre og sende inn navnelister på spillere/utøvere og lag til daglig leder. For 13 år og eldre er dette spesielt viktig at er på plass før sesongstart med tanke på lisens.
 • Gjøre seg kjent med idrettslagets sportslige plan og klubbhåndbok.
 • Ansvar for å sette opp kjøreliste til bortekamper. Sørge for at kjørebelastningen blir jevnt fordelt mellom foreldrene.
 • Arrangere foreldremøte i forkant av ny sesong. Møtelokale avtales med daglig leder.
 • Gå igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillerne og foresatte.
 • Sørge for god informasjonsflyt til spelarar, trenere og føresette, som for eksempel Facebook-gruppe, sms og e-post.
 • Sørge for at medisinbag alltid er komplett.
 • Vite om eventuelle sjukdom eller andre forhold som må tas omsyn til.
 • Gi beskjed til dagleg leiar ved en eventuell søknad om dispensasjon for en overårig spiller eller for dispensasjon av medisinske årsaker.
 • Varsle kampkoordinator ved flytting av kamp.
 • G/J 13 og eldre: I samarbeid med lagskoordinator sikre at alle spelarane har lisens.
 • Organisere deltakelse på cup.
 • Koordinere foreldre til tildelte dugnader.
 • Signere på kamprapport.
 • Distribuere oppgavefordelingen for hjemmekampene til foreldrene utsendt av daglig leder/kampkoordinator.